Spelregels Poplokaal Dongen per 1 november 2020

1 Muzieklessen worden gegeven aan iedereen vanaf +/- 5 jaar.

2 Alle lessen duren een half uur.

3 Een aspirant cursist kan een proefles nemen om gerichte informatie over de docent(en) en het lesmateriaal / methode te verkrijgen. Een proefles is gratis.

4 Een cursist verbindt zich door het invullen en ondertekenen van het registratieformulier – na wederzijdse acceptatie – in eerste instantie voor de periode van zes maanden aan de Popschool. Gemiddeld komt dat neer op 20 wekelijkse- of 10 tweewekelijkse lessen. Instappen kan op elk gewenst moment. Na het eerste half jaar kan per eerste van de maand worden opgezegd. Indien een cursist de lessen na het eerste halfjaar wenst te beëindigen, dient minimaal een maand voor de eerste van de maand waarin de lessen beëindigd worden een schriftelijke uitschrijving te worden gestuurd aan de administratie. Uitschrijven kan via het uitschrijfformulier op de site of een mail aan info@poplokaal.nl . Betaalde lesgelden worden na beëindiging van de lesovereenkomst in de betreffende periode niet gerestitueerd. Indien geen uitschrijving is ontvangen vóór de gestelde termijn, verbindt de cursist zich voor een periode van nog een maand aan de Popschool. Voorbeeld: Uitschrijfformulier verstuurd op 01 mei: de cursist wordt per 1 juni uitgeschreven. Uitschrijfformulier verstuurd op 02 mei: de cursist wordt per 1 juli uitgeschreven.
Voor groepslessen geldt deze verbinding en opzegtermijn niet.

5 De lestijden zijn globaal als volgt:

maandag, donderdag en vrijdag van 19.00 – 22.00 uur
woensdag van 19.00 — 22.30 uur
zaterdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
Op zondag worden geen reguliere lessen gegeven.

De invulling van de lestijden wordt in overleg met de docent nader bepaald.

6 Er zijn diverse lesmogelijkheden:

TARIEVEN POPLOKAAL DONGEN PER 1 NOVEMBER 2017

Wekelijks terugkerende lessen

€ 61,50 / maand (€16,91 per les) voor cursisten tot 21 jaar

€ 74,41 / maand (€20,42 per les) voor cursisten van 21 jaar en ouder.

Tweewekelijks terugkerende lessen

€ 34,98 / maand voor cursisten tot 21 jaar 

€ 42,33 / maand voor cursisten van 21 jaar en ouder

 

Lesgeld wordt 12x per jaar gefactureerd. Een cursist verbindt zich bij het volgen van individuele- of duolessen in eerste instantie voor een half jaar aan het Poplokaal. Daarna geldt een opzegtermijn van één maand.

Het lesgeld is voor groepslessen is gebaseerd op 8 lessen van 1 uur en wordt 1x geïncasseerd.

Alle bedragen zijn inclusief btw indien van toepassing.

7 Betaling vindt bij voorkeur plaats middels factuur. Door ondertekening van het daarvoor bestemde deel op het inschrijfformulier wordt poplokaal dongen hiertoe gemachtigd. Elke andere vorm van betaling dient voor- of op de 1e van de betreffende maand te hebben plaatsgevonden. Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso en andersoortige betaling niet heeft plaatsgevonden binnen 1 week na het verstrijken van de 1e van de betreffende maand, kan de lesovereenkomst zonder opgave van redenen door het Poplokaal worden beëindigd. LET OP: Inschrijven is daarna niet meer mogelijk!

8 Afwezigheid/ziekte. Indien een cursist verhinderd is, dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les de betreffende docent daarvan per mail of telefoon op de hoogte worden gesteld. Bij ziekte of afwezigheid van de leerling wordt de les niet ingehaald. Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald door de docent zelf, of wordt er op de dag van afwezigheid door een vervangende docent les gegeven. Soms kunnen er lessen uitvallen i.v.m. optredens van de Poplokaal (zoals op Koningsdag bijvoorbeeld). Deze lessen worden in overleg met de docent ingehaald.
In geval van overmacht van overheidswege, of brand- of stormschade aan het gebouw, waardoor lesgeven niet mogelijk is, worden de lessen ingehaald op een moment dat dit weer mogelijk is.

Lessen worden niet doorberekend indien een van de onderstaande situaties zich voordoet:

A) Langdurige ziekte (langer dan 3 weken) ;
B) Onvoorziene gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer die het verder les nemen onmogelijk maken. De cursist, of een namens hem/haar bevoegde, dient deze omstandighe(i)d(en) schriftelijk (e-mail mag ook) aannemelijk te maken.

9 Alle lessen worden gegeven door ervaren docenten en ondersteund met behulp van moderne audio- visuele middelen. Daarbij inbegrepen is het gebruik van geschikt lesmateriaal en moderne leermiddelen. Doel is het zodoende motiveren van de cursist om een positief gevolg voor het niveau van de cursist te bereiken. De cursist wordt geacht de aanwijzingen van de docent ter verbetering van zijn / haar niveau in voldoende mate op te volgen en daarvoor voldoende inspanning te leveren, zowel in aanwezigheid op de Popschool als daarbuiten. Het lesmateriaal wordt zorgvuldig geselecteerd en voortdurend verbeterd / uitgebreid en afgestemd op het niveau van de cursist.

10 Poplokaal Dongen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een lesperiode van de cursist, noch voor enigerlei andere onvoorziene zaken die een teleurstellend resultaat hebben opgeleverd, zoals het niet gemotiveerd zijn van een cursist. Dit ondanks de geleverde inspanningen van de docent zoals beschreven in punt 9. In voorkomende gevallen zal de docent dit tijdig ter sprake brengen en trachten op te lossen.

11 Poplokaal Dongen is niet verantwoordelijk voor blessures die het gevolg zijn van het niet 8 Afwezigheid/ziekte. Indien een cursist verhinderd is, dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les de betreffende docent daarvan per mail of telefoon op de hoogte worden gesteld. Bij ziekte of afwezigheid van  van aanwijzingen van de docent zoals gehoorbeschadiging. Om zulks te voorkomen, zal de cursist tijdens de lessen worden gewezen op de bij het poplokaal bekende specifieke aandachtspunten en – indien gewenst – antwoorden krijgen op veel voorkomende vragen. Docenten zullen tijdens het lesgeven eveneens aandacht blijven besteden aan deze materie ter voorkoming van problemen tijdens de lessen.

12 Poplokaal Dongen behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten.

13 Op de facturen en de lesovereenkomst zijn het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit de volmacht of de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Onverminderd het bepaalde in dit artikel kunnen Partijen gezamenlijk besluiten het geschil te laten beslechten door een geschillencommissie.

14 Door het ondertekenen van het inschrijfformulier accepteert de cursist indien meerderjarig of de ouder /verzorger indien minderjarig de bovenstaande spelregels en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

* cursisten van 21 jaar en ouder zijn btw-plichtig. Het btw-tarief is in de bedragen genoemd in artikel 6 meegerekend indien van toepassing.

Disclaimer:

Ondanks het feit dat bij de totstandkoming van de spelregels zorgvuldigheid is betracht, kunnen er geen rechten aan worden ontleend in geval van onvolkomenheden.

Poplokaal Dongen  – heuvelstraat 5 – 5103PH Dongen – IBAN NL69 TRIO 0338 7451 06 – KvK  – 80254438 - www.poplokaal.nl